Exercicis: DHT11, relé, Bluetooth i LCD

Aquest sensor ens permet obtenir la temperatura i la humitat.

Pràctiques :

En aquesta pràctica utilitzarem la majoria d’elements que em conegut fins ara, a més del sensor de Temperatura.

Material:

 • Arduino Mega, Relé, Lcd, Bluetooh, Dht11, protoboard, cables.
 • Programa pel Mòbil: BT Simple Terminal.

La proposta de la pràctica és la següent:

 • Instal·lar la llibreria “DHT“, per utilitzar el sensor DHT11 i veure quines funcions ens dona.
 • Instal.lar les llibreries que ja hem utilitzat pel BlueTooh i Lcd, substitut del delay().
 • Fer lectures de les dades cada segon i pel Lcd s’ha de mostrar la temperatura actual i la humitat, a més dels valors màxims i mínims.
 • Hi haurà una variable que controlarà si estem en mode automàtic o manual.
 • En mode automàtic es controlarà el següent:
  • Quan la temperatura sigui més gran d’un valor X, aturar el Relé i mostrar un missatge per pantalla.
  • Quan la temperatura sigui més petita d’un valor Y, engegar el Relé i mostrar un missatge per pantalla.
 • En mode manual s’ha d’engegar el Relé sempre.
 • El mode Automàtic i  Manual s’ha de poder canviar enviant un valor des del mòbil.
 • Cada dos segons enviarem informació de les dades al mòbil.

Exemple:

lcd

Codi font.

#include <DHT.h>
#include <elapsedMillis.h>
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SoftwareSerial.h>  //Software Serial Port

LiquidCrystal_I2C lcd(0x3F, 20, 4); //LCD, ull amb l'adreça I2C 0X3F

#define RXPIN 10
#define TXPIN 11
SoftwareSerial BT1(RXPIN, TXPIN); // RX | TX, BlueTooh

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);  //Sensor de temperatura i humitat

.......................

 

Comments are closed.