Com aprovar les ciències de primer d’ESO

És important que llegeixis aquest document amb calma (i que el llegeixin també a casa) ja que és aquí on trobaràs el mecanisme que seguirem per posar les notes de ciències naturals.

A primer d’ESO estudiaràs ciències naturals al llarg de tres trimestres, amb tres hores de classe per setmana. Una de les tres hores la farem desdoblada (el grup es divideix en dos subgrups d’alumnes) per poder treballar millor algunes activitats o les pràctiques de laboratori. En les hores desdoblades, un subgrup farà classe de ciències i l’altre farà classe d’anglès. A l‘hora següent els subgrups s’intercanvien. En funció de les necessitats específiques d’un tema o de treballs en grup l’hora desdoblada es podrà realitzar de forma conjunta.

A efectes de qualificacions, cada trimestre tindrà una nota independent dels altres. Si has superat els tres trimestres, enhorabona, ja tens les ciències naturals superades amb una nota que serà la mitjana de les notes dels tres trimestres.

I si no he superat tots els trimestres, puc recuperar els no superats?

Si, es poden recuperar. Per recuperar els trimestres no superats tenim dues possibilitats.

Primera possibilitat: De forma extraordinària, el Departament de Ciències realitza a final de curs (al juny) una prova que anomenem prova de suficiència, que serà únicament sobre els continguts del trimestre o trimestres que no hagis superat.

Segona possibilitat: Els alumnes que no superin les ciències (ni durant el curs ni a la prova de suficiència de juny) tindran una prova de recuperació el mes de setembre. Aquesta prova de Setembre serà sempre sobre la totalitat dels continguts del curs.

Els alumnes que hagin de realitzar la prova de setembre hauran de treballar durant l’estiu un petit dossier de treball que serà un resum dels dossiers que hem anat treballant durant el curs. Aquí pots descarregar aquest dossier per imprimir-lo.

acrobat Dossier de recuperació. L’hauran de presentar els alumnes que hagin de realitzar la prova de setembre.

L’avaluació de cada trimestre es basa en aquests tres paràmetres:

A – Continguts (el que aprens)
Suposaran el 55 % de la nota

L’avaluació d’aquest apartat es realitzarà bàsicament amb exàmens (escrits o utilitzant programes informàtics), dels quals es calcularà la nota mitjana. Aquesta nota es complementarà amb preguntes orals a classe i anotacions del professor al llarg del trimestre.

Els exàmens es farem sempre en hores lectives i la data es decidirà per consens entre els alumnes i el professor, intentant no coincidir amb exàmens d’altres matèries (sempre que sigui possible). Hi ha una norma no escrita per intentar evitar que un grup pugui tenir més de dos exàmens el mateix dia. Malgrat això, la setmana abans de cada avaluació s’acostumen a saturar les dates disponibles i podria donar-se el cas que aquesta norma no es pugui mantenir. S’intentarà. El professor i el calendari seran els que tindran la darrera paraula en cas de desacord.

Els alumnes teniu dret a revisar i comentar els vostres resultats en els exàmens amb el professor. Aquesta revisió es farà també durant les hores lectives.

Molt important: Quan un alumne no assisteix a algun examen, podrà justificar la seva absència per motius mèdics (mitjançant el corresponent certificat mèdic), o altres motius de força major, sempre motius importants i degudament justificats. Si justifica la seva absència, es considerarà l’examen com a no realitzat i l’alumne no tindrà nota en aquell examen. La seva qualificació es calcularà amb la mitjana dels altres exàmens del trimestre. En cas de no justificar l’absència, el professor qualificarà l’examen amb nota zero.

Molt important (més encara): Per complementar el llibre treballarem a classe el que anomenem dossier del tema. És un document de treball que considerem molt valuós i molt important, on anotem els conceptes més importants del tema i es realitzen exercicis escrits.

Per poder realitzar l’examen serà totalment imprescindible presentar aquest document complet el dia de l’examen. No portar el dossier complet el dia de l’examen representa dues notes negatives: un zero de l’examen i un zero del dossier, que deixen la mitjana del trimestre molt difícil d’aixecar.

B – Procediments (el que fas)
Suposaran el 35% de la nota

En una matèria experimental com son les ciències naturals, considerem molt important que l’alumne es familiaritzi amb la dinàmica de treball en un laboratori, en la observació detallada de la natura i en la presentació dels resultats observats de manera adient.

Els procediments s’avaluaran de la següent forma:

  1. La realització de pràctiques de laboratori, audiovisuals o d’altres activitats d’observació o de treball. En la majoria d’aquestes activitats hauràs de redactar o completar un document que tindrà la seva qualificació.
  2. El treball continuat sobre el document base de cada tema (que anomenem dossier del tema). En aquest document es prenen apunts, es realitzen exercicis escrits i es destaquen els continguts més importants de cada tema. El dossier tindrà la seva qualificació.
  3. Treballs en grup. Aproximadament cada dos temes realitzarem un treball en grups de 3/4 alumnes. Els treballs en grup tindran una valoració global i una altra individual en funció del treball aportat per cada membre del grup.

En el nostre seminari valorem molt la puntualitat en el lliurament dels treballs. No s’acceptarà cap document fóra de termini i els treballs no lliurats que s’hagin de realitzar de manera obligatòria seran qualificats amb un zero.

C – Actitud (com participes a les classes)
Suposarà el 10% de la nota

En aquest apartat s’inclou l’assistència regular a classe. Per assistència entenem alguna cosa més que venir a classe. Vol dir que tenim seguint la classe tant el teu cos com la teva ment.

El comportament, l’interès per l’assignatura, la participació en els debats sobre els temes que treballem, l’interès pels temes de caire científic, seran altres punts per valorar.

Pensa que participar a classe, seguir el fil del que explica o comenta el professor o contestar les seves preguntes, a més de que t’ajuda a recordar els continguts molt millor que moltes hores estudiant, també ajuda a que el ritme de la classe sigui bo i a que el professor se senti més còmode fent la seva feina. Si el ritme de classe és bo, la classe és més activa, més rica i el principal beneficiat ets tu.

Treballs voluntaris

Com a norma general, en tots els temes s’ofereixen als alumnes diferents possibilitats per realitzar activitats voluntàries que ajudin a pujar nota. Fins al punt que és normal que cada trimestre alguns alumnes de cada classe (els més treballadors i més aplicats) puguin obtenir notes fins i tot superiors a 10.

Si vols evitar problemes per poder superar alguna part de les que hem vist anteriorment, estaria bé anar pensant en realitzar algunes de les activitats voluntàries que anirem proposant al llarg del curs. Els treballs voluntaris ajuden a millorar la teva imatge davant els professors i, a més de puntuar extra, poden millorar també la teva qualificació en el apartat C (actitud).

Treballant i seguint el que fem a classe et puc assegurar que no tindràs cap problema per superar les ciències naturals.
Als professors de ciències d’aquest institut (t’ho puc dir perquè els conec a tots) ens agrada la nostra feina i esperem fer-la en un ambient de treball agradable, sense enfrontaments, sense problemes de disciplina, sense mals rotllos i sense haver d’anar recordant-vos quina és la vostra feina i quin és el vostre paper com a alumnes.
Els professors podem tenir una relació cordial amb vosaltres però no heu de perdre mai de vista el paper vostre i nostre. Cada un ha de fer la part de la feina que li correspon.
Tenir al davant alumnes als que els interessa (com a mínim una mica) el que expliquem, alumnes que segueixen les classes i que participen, és molt important per a nosaltres.
De vegades, la situació que trobem és una mica diferent i la dita “Enseñar al que no sabe” es converteix en “Enseñar al que no quiere”.
Ànims i endavant !!

Comments are closed.