Treball per projectes

Introducció


Estructura del curs El curs està plantejat per realitzar 10 hores lectives i 5 hores més de treball personal no lectiu. Al llarg de 4 sessions presencials analitzarem una proposta d’estructura dels projectes per tal de poder-los treballar a l’aula. Durant aquestes sessions s’hauran de realitzar diferents activitats per conèixer aquesta estructura i per anar desenvolupant un projecte propi. Un cop acabada la part presencial, els alumnes, individualment o en grups petits, completaran la proposta de projecte propi que han treballat al llarg de les sessions i el trametran al professor a aquesta adreça de correu: joan959@gmail.com Documents oficials Pàgines interessants

Lectures

Altres

 • Diferència entre treball per projectes i centre d’interès

Estructura dels projectes

Fase Inicial

 • Generació de conflicte cognitiu
 • Objectius i criteris d’avaluació
 • Coneixements previs
 • Planificació del projecte

Fase de Desenvolupament

 • Autoregulació de l’alumnat
 • Elaboració del producte final

Fase Final

 • Presentació del producte
 • Difusió i comunicació
 • Descontextualització
 • Conclusions
 • Reflexió sobre l’aprenentatge i avaluació (metacognició)
 • Coavaluació

Sessió 1 – Els principis psicopedagògics
Materials M1. Principis psicopedagògics
Activitats Act1 – Exemple de la vida quotidiana Act2 – Principis psicopedagògics Act3 – Situacions vs projectes Act4 – Característiques dels projectes
Vídeos Como aprendemos los seres humanos https://www.youtube.com/watch?v=B2LVVuBSrxI Neuroeducación: por otra escuela https://www.youtube.com/watch?v=QiRqCKUiRDc Educar para el trabajo vs educar para la vida https://www.youtube.com/watch?v=hAvPyIfWLPg
Lectures Blog de la Nati Bergadà. Treball per projectes: un cas pràctic explicat pas a pas https://natibergada.cat/projecte-perque-laigua-apaga-el-foc
Sessió 2 – La fase inicial d’un projecte
Materials M2. Fase inicial d’un projecte
Activitats Act5 – Vídeo sobre las fases de un proyecto Act6 – Completa la fase inicial Act7 – Elements organitzatius Act8 – Completa el teu projecte amb activitats de la fase inicial Nota important: Les activitats Act8, Act11 i Act13 són semblants però treballen activitats de diferents fases. Mentre a la 8 indicarem les tasques que treballaran els alumnes en la fase inicial, a la 11 ho farem amb les de la fase de desenvolupament i a la 13 amb les de la fase final. Si ajuntem els 3 blocs d’activitats i el document sobre elements organitzatius (Act7), ja tindrem el projecte gairebé completat i serà el que haurem de trametre per completar el curs.
Vídeos Estamos solos en la galaxia? https://youtu.be/YS7c8xuWh1A
Lectures LECT1 – Educar para la vida
Sessió 3 – La fase de desenvolupament
Materials M3. Fase de desenvolupament
Activitats Act9 – Identifica característiques de la fase inicial Act10 – Identifica característiques de la fase de desenvolupament Act11 – Completa el teu projecte amb activitats de la fase de desenvolupament
Lectures LECT2 – Proyecto sobre las momias (fase inicial) LECT3 – La fase inicial de la secuencia formativa, un momento clave para el aprendizaje LECT6 – La autorregulación en la secuencia formativa LECT7 – Actividades de autorregulación en el camino de la autonomía en el aprendizaje
Sessió 4 – La fase final
Materials M4. Fase final
Activitats Act12 – Identifica característiques de la fase final Act13 – Completa el teu projecte amb activitats de la fase final Act14 – Equalitzador Act15 – Rúbrica d’avaluació del projecte
Lectures LECT8 – La secuencia formativa. De la reflexión a la acción

Comments are closed.